Kolejny medal Mistrzostw Świata Jiu-Jitsu Szefa Pionu Ochrony naszej firmy - Bangkok 2015 !!!   

Więcej informacji po kliknięciu tej wiadomości.


42-500 Będzin, ul. Kopernika 17
tel. +48 32 775 84 84
tel./fax. +48 32 775 84 85
e-mail: biuro@kpzsp.com.pl

POL ENG GER IQ
Rekrutacja online

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

1. Imię (imiona) i nazwisko:
a) Nazwisko rodowe:
b) Imiona rodziców:
2. Data i miejsce urodzenia:
3. Obywatelstwo:
4. Numer ewidencyjny (PESEL):
5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP):
6. Urząd Skarbowy:
7. Miejsce zameldowania:
UlicaKodMiasto
Adres do korespondecji:
UlicaKodMiasto
Telefon:
8. Wykształcenie:
Nazwa szkoły i rok ukończenia:
ZawódSpecjalnośćStopieńTytuł zawodowy - naukowy
9. Wykształcenie uzupełniające, podać datę ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania:
Kursy Studia podyplomowe
10. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (i okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych):
OkresNazwa i adres pracodawcyStanowisko
oddo
11. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania:
Znajomość języków obcych:
Prawo jazdy, obsługa komputera, inne umiejętności:
12. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy:
pozostaję
nie pozostaję
13. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. l, 2, 4, i 7 są zgodnie z dowodem osobistym seria :
nrwydanym przezwdata wydania dowodu osobistego
albo innym dowodem tożsamości
14. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

Pola pogrubione są wymagane.
Zaufali nam
polecamy
wykonanie:
×